Statut Stowarzyszenia

§ 1: Nazwa, siedziba i zakres działalności

§ 2: Cel

Stowarzyszenie nie jest nastawione na osiąganie zysków, ma ono na celu wspieranie, doradztwo oraz obronę interesów osób polskiego pochodzenia, mieszkających na terenie Austrii, bez względu na posiadane obywatelstwo, we wszystkich sprawach dotyczących życia codziennego, w szczególności doradztwo w sprawach, wiążących się ze statusem imigranta i z umożliwianiem udziału w życiu społecznym, socjalnym oraz gospodarczym.


§ 3: Środki służące do osiągnięcia celu Stowarzyszenia

3. Konieczne środki materialne powinny zostać zgromadzone przez:

    a.  składki członkowskie,
    b.  dochody z imprez,
    c.  dary, darowizny, zbiórki oraz spadki,
    d.  subwencje prywatne i urzędowe,
    e.  inne dotacje i dochody.


§ 4: Rodzaje członkostwa

§ 5: Nabycie członkostwa

§ 6: Ustanie członkostwa

§ 7: Prawa i obowiązki członków

§ 8: Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie (§§ 9 i 10), Zarząd (§§ 11 do 13), Rewidenci (§ 14) i Sąd Polubowny(§ 15).


§ 9: Walne Zgromadzenie

§ 10: Zadania Walnego Zgromadzenia

Dla Walnego Zgromadzenia są zastrzeżone następujące zadania:

§ 11: Zarząd

§ 12: Zadania Zarządu

Zadaniami Zarządu są wszystkie zadania, które statutowo nie są przewidziane dla innych organów Stowarzyszenia.

Zadaniem Zarządu jest:

§ 13: Rewidenci

§ 14: Prezes

§ 15: Sąd Polubowny

§ 16: Doradcy

Aby sprawniej osiągać swoje cele Stowarzyszenie może zwrócić się o pomoc do Doradców. Osoby takie nie posiadają funkcji organu Stowarzyszenia i prowadzą swoją działalność nieodpłatnie.


§ 17: Dobrowolne rozwiązanie Stowarzyszenia


Copyright © 2006 IBZ Polonia